Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

ŠKOLNÍ ŘÁD

Vydal/a: ředitelka mateřské školy – Lenka Hampová

Účinnost: od 24.4.2017

Závaznost: školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ SLUNÍČKO

a rodiče (zákonné zástupce)

Informace podána: zákonným zástupcům dětí

poslední aktualizace: 24.4.17, 31.8.2017, 4.3.2019

projednáno na pedagogické radě a pracovní poradě: 24.4.2017, 31.8.2017, září 2018

Obsah:

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
  1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy

a vzdělávání a školní vzdělávací program

2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

4. Povinnosti zákonných zástupců

 1. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 1. Změna stanovení podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
 2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání

v MŠ a pro jejich předání po ukončení vzdělávání

7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho

vzdělávání a dosažených výsledcích

8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních mimoškolních

akcích

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního

vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu

 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
 2. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku

se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci

 1. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
 2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonného zástupce dítěte
 3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době, pokud je předem stanovena
 4. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty nebo úplaty za stravování
 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
 2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
 1. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsahu služeb
 2. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání
 3. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ zákonnými zástupci dětí
 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI

JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO

NÁSILÍ

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
 2. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi
 3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

 1. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mš v rámci vzdělávání
 2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mš při jejich

pobytu v mateřské škole

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Účinnost a platnost školního řádu
 2. Změny a dodatky školního řádu
 3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Ředitelka mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Hampová Lenka, v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen

„ Školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů ) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ SLUNÍČKO-příspěvková organizace.

Čl. I

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

a školní vzdělávací program

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání ( dále jen „vzdělávání“ )

– podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

– podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

– podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

– podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

– vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

– napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do zákl. vzdělávání

– poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzděl. potřebami

– vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání

podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu

se zásadami uvedenými ve Školském zákoně a řídí se platnou školskou a pracovně-

právní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními

vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání ( dále jen „Vyhláška o MŠ“ )

v platném znění.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1 Každé přijaté dítě ( dále jen „dítě“) má právo

a) na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu uvedeném v bodě 1.tohoto školního řádu,

zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

b) na zajištění činnosti a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními

v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv

a Úmluva o právech dítěte.

2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto

školního řádu.

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

3.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí ( dále jen „ zákonní

zástupci“) mají právo

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkající se podstatných

záležitostí vzdělávání dětí

c) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení

v záležitostech týkající se vzdělávání dětí.

3.2 Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti

k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti

zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných

zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

4. Povinnosti zákonných zástupců

4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do MŠ bylo

vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení

b) na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných

otázek týkajících se vzdělávání dítěte

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích

dítěte, infekčních onemocněních se kterými přišlo dítě v poslední době do styku

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

vzdělávání dítěte

d) omluvit nepřítomnost dítěte do 8hodin stávajícího dne, jinak je dítě v docházce

dále vedeno a zákonní zástupci i za tyto neomluvené dny hradí veškeré výdaje

e) oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně

pro vedení školní matriky

f) v celé budově i okolí MŠ platí přísný zákaz kouření a odhazování nedopalků

4.2 Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustano-

vení ostatních článků tohoto školního řádu.

4.3 Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a

podrobnosti k jejich výkonu jsou vedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povin-

nosti zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců

s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

Čl. II

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH

ZÁSTUPCŮ S UČITELKAMI MATEŘSKÉ ŠKOLY

5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

5.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými

zástupci dítěte dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň

dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu

pobytu v mateřské škole.

5.2 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek,

je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání

v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení

vzdělávání

6.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě

po jeho převlečení v šatně učitelce mateřské školy, a to až v příslušné třídě,

do které dítě dochází. Nestačí dítě doprovodit pouze ke vchodu

mateřské školy nebo šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by

mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

6.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky

MŠ přímo ve třídě, do které dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy

a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

6.3 V případě, že je se zákonnými zástupci dohodnuta individuální délka jeho pobytu

v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke

vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

6.4 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání

při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými

zástupci dítěte, předají ředitelce mateřské školy.

7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich

vzdělávání a dosažených výsledcích

7.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu

vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole

ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně mateřské školy.

7.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době pro příchod dětí

do mateřské školy a jejich předání ke vzdělání informovat u učitelky

na průběh a výsledky vzdělávání dítěte.

7.3 Ředitelka mateřské školy nejméně jednou za pololetí školního roku svolává třídní

schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích

mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě

nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠ,

a to zejména z provozních důvodů.

7.4 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo

s učitelkou školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které

dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány připomínky

zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

7.5 Ředitelka mateřské školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou

činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně

dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

7.6 Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního

vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho

určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po

převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr

oznámit ředitelce mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před

začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný

zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to

písemně oznámit ředitelce mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do

doručení oznámení ředitelce.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a

příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně

vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí

zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní

vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě

osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud

dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské

školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co

nejlépe podpořeno. Mateřská škola stanovila ve svém školním řádu termíny a

způsob ověřování v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve

stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v

určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním

termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí

neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že

se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální

vzdělávání ze strany ředitelky mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně

individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a

pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími

potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření

spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření

doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků

mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje

spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.

 

8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních

akcích

8.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní

a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dosta-

tečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým

pracovníkem při předání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání,

popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně, na vchodových

dveřích, internetových stránkách školy nebo písemným dopisem předaným nebo

zaslaným zákonným zástupcům dětí.

9. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního

vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

9.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte

při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu

a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu osobně, telefonicky či písemně

učitelce nebo přímo ředitelce mateřské školy.

9.2 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu

účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný

zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte

v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i

prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docháze-

jících do mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat

doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od

ošetřujícího lékaře.

9.3 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje

zákonný zástupce dítěte učitelku o případných menších

zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti

při vzdělávání.

9.4 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně

zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

Podle zákona č.561/2004Sb., ( Školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky

č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je stanoveno:

10.1 Úhrada úplaty za vzdělávání

a) děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. rok před vstupem do školy, mají

předškolní vzdělávání bezúplatné

b) úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,-Kč měsíčně

( v červenci a srpnu se úhrada neplatí )

c) osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek,

nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče

d) rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození

na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením

o přiznání sociálního příplatku

e) o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ

f) rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení

na příslušném formuláři

g) o snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při

úhradě úplaty následující podmínky :

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce

b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů

dohodnout jiný termín úhrady úplaty

c) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti ředitelce nebo její zástupkyni,

popř. bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy.

10.2 Úhrada úplaty za školní stravování

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci řídí následujícími

podmínkami :

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce

b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů

dohodnout jiný termín úhrady úplaty

c) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti vedoucí školní jídelny nebo převodem na bankovní účet mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby,

které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované

neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a konečném

důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy

( zákon 561/2004Sb., Školský zákon).

11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se

zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy

a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim MŠ

b) řídí se školním řádem mateřské školy

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ

a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

Čl. III

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se

nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno

zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3

tohoto školního řádu.

13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze

strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují

pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout

o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu narušování provozu mateřské školy.

14. Ukončení vzdělávání ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba

pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí

nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout

o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

15. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty

za školní stravování.

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené

pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1

a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte

v mateřské škole z důvodu neuhrazení stanovených úplat.

Ukončení vzdělávání z jiných důvodů (stěhování atd.)

Čl. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

16.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou

pobytu pro děti.

  1. Při omezení provozu MŠ ( prázdniny ZŠ, opravy, epidemie,volby, …)

vzhledem k nákladům na provoz, stanoví ředitelka dobu provozu jen na dopoledne.

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla během

května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou

být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku.

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit

pro trvalou kontraindikaci.

Pokud počet přijatých žádostí převyšuje kapacitu mateřské školy, jsou stanovena kritéria pro přijetí.(viz. Směrnice pro stanovení kritérií)

kritérium

bodové hodnocení

Věk dítěte 4 roky a více ( v daném šk.roce)

6

3 roky ( k 1.9.2019 )

5

2 roky ( k 1.9.2019 )

1

Trvalý pobyt dítěte ve šk.obvodu

Libochovice, Poplze, Dubany

1

Ostatní

Sou sourozenec v MŠ, stěhování…

1

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou k vyplnění evidenční list dítěte, souhlas zákonných zástupců, informace o provozu MŠ a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín do mateřské školy

Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce evidenční list dítěte, ve kterém bude

vyplněno: jméno a rodné příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručení

písemností a telefonické spojení.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné

orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím.

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6 do 16 hodin.

Děti obvykle přicházejí do 8 hodin, jinak po dohodě s ředitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

V 8 hodin se z bezpečnostních důvodů budova MŠ uzamyká.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole ( teplota, zvracení, bolesti

břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte

a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu ostatních dětí. Vzhledem k ochraně zdraví dětí i dospělého personálu mateřské školy má učitelka právo ráno nepřijmout dítě do kolektivu ostatních dětí, pokud se díky zdravotnímu stavu nemůže účastnit výchovného procesu.

( Např. předešlý den byli rodiče informováni o rýmě, bolesti, teplotě, výskytu vší…)

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených

zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají

zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři.

Všechny děti jsou v mateřské škole pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte

v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Doporučujeme sledovat aktuální dění v mateřské škole na nástěnkách v šatně či vstupních

dveřích.

16.2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se

zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16.1 tohoto školního řádu omezit nebo

přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu

dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení

nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí

nejméně 2 měsíce předem.

16.3 Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém

prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně

vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí

informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich

zahájením.

17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

REŽIM DNE

6.00 – 8.30 příchod do MŠ, zájmové spontánní činnosti, pohybové hry

8.30 – 9.00 osobní hygiena, přesnídávka

9.00 – 9.45 činnosti a řízené aktivity dle tematického celku

9.45 – 11.45 pobyt venku, hygiena, příprava na oběd

11.45 – 12.15 oběd, osobní hygiena, péče o chrup

12.15 – 12.45 příprava na odpolední odpočinek, pohádka

12.45 – 14.00 odpolední odpočinek

14.00 – 16.00 osobní hygiena, svačina, spontánní hry a aktivity dětí,

v letním období pobyt na školní zahradě a odchod domů

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny

s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické

podmínky vzdělávání. Stanovený základní denní režim může být též pozměněn v případě,

že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních

a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Čl. V

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

18. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního

stravování

18.1 Školní stravování v mateřské škole zabezpečují školní jídelny přímo v budovách

mateřské školy L Při přípravě jídel postupují školní jídelny podle Vyhlášky

č.107/2005Sb., novelizované č.463/2011Sb. v platném znění o školním stravování

( dále jen „Vyhláška o školním stravování“) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

18.2 Školní jídelny připravují a vydává jídla přímo dětem do třídy, kde probíhá vlastní

stravování.

18.3 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole odebere dopolední

přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna

i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci

„pitného režimu“.

18.4 Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v MŠ

( viz bod 5.1) než celodenní, odebírá dítě jídla připravovaná školní jídelnou

v době jeho pobytu v mateřské škole.

19. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

19.1 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího

základního stravovacího režimu :

8.30 – 8.45 podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu

11.30 – 12.00 oběd

14.15 – 14.30 podávání odpolední svačiny

19.2 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ

k dispozici nápoje ( čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky ),

které jsou připravovány podle zásad správné výživy a se zaměřením na častou

obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu

v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

20. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich

nepřítomnosti v mateřské škole

20.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu

dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu zajistí

mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

Čl. VI

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

21.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole

vykonávají učitelky a to od doby převzetí dítěte od zákonného

zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci

nebo jim pověřené osobě.

21.2 K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může

na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí. Výjimečně pak nejvýše 28 dětí, pokud

to charakter pobytu dovoluje.

21.3 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí

v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další

učitelka, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je

způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

21.4 Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka,

pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby

podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní

způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

21.5 Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění

předloží zákonný zástupce písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je

zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí

22. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

22.1 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a

pracovněprávní legislativa.¨

22.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený

dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady :

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

– děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

– skupina je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, z nichž

jedna je na začátku skupiny a druhá na jejím konci

– skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

– vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce,

přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz

a učitelka je přesvědčena o bezpečnosti přechodu skupiny

– při přecházení vozovky používá učitelka v případě potřeby zastavovací terč

– za snížené viditelnosti používá učitelka předepsané „zviditelňující“ vesty

b) pobyt dětí v přírodě

– využívají se pouze známá bezpečná místa

– pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci

a překážky ( sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

– při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti

neopustily vymezené prostranství

c) rozdělávání ohně

– pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne,

pohádkového lesa, lampiónového průvodu, pálení čarodějnic apod. a kterých se

účastní i zákonní zástupci dětí

– jen na místech určených k rozdělávání ohně

– v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál

k hašení otevřeného ohně

– učitelka zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti

od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti

nebyl snadno vznětlivý materiál

– po ukončení akce učitelka zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity

– před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,

popř. v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo

probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují učitelky

školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny

překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní

a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

– učitelkyi dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené

věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním

schopnostem jednotlivých dětí

e) pracovní a výtvarné činnosti

– při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné

použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod.,

dbají učitelky na zvýšenou pozornost

23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

23.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně

vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob

života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou

formou a přiměřeně věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice

seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální

závislosti ( počítače, televize, video ) patologického hráčství ( gamblérství ),

vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována

pozitiva zdravého životního stylu.

23.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí

učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi

s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to

ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských

zařízeních.

23.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního

klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi

učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

Čl. VII

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky,

aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími

potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při

jejich pobytu v mateřské škole

25.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro

převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte

učitelce MŠ a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů,

v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s učitelkou

školy týkající se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání

s vedoucí školní jídelny týkající se stravování.

25.2 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat

se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili

tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.

Čl. VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26. Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.4.2017

27. Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze

písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni

zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

28. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

28.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu

a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

28.2 Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich

nástupu do práce.

28.3 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí

na třídní schůzce, je vyvěšen v šatně a na internetových stránkách mateřské školy.

V Libochovicích dne 1.4. 2017 ———————————–

Hampová Lenka, ředitelka MŠ